YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Burcu Nazlıoğlu, Yıldız Özerhan
2.534 173

Abstract


Türk ekonomisinde son yıllarda yaşanan önemli gelişmelerin de etkisiyle birlikte, gerek ülkemize gelen yabancı sermaye yatırımı, gerekse Türk yatırımcıların yurt dışına açılmaları, uluslararası piyasaların kurallarına uyumlu yeni bir Türk Ticaret Kanununun yayınlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu amaçla, yaklaşık elli yıldan beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret kanununu yürürlükten kaldıracak olan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmeden önce 6335 sayılı kanunla Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük kanununda değişiklik yapılmıştır.

       

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (bundan böyle yeni TTK olarak adlandırılacaktır) hâkim olan anlayış, kurumsal yönetim ilkelerini tesis etmektir. Özellikle pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde, pay sahipleri başta olmak üzere, tüm ilgililerin menfaatlerini korumaya yönelmiş yeni bir kurallar sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kuralların temellerini, şeffaflık, iyi ve hesabı verilebilir bir yönetim ve etkili bir iç ve dış denetim oluşturmaktadır. Bu çerçevede yeni TTK ’da birçok düzenleme yapılmıştır.

 

Bu çalışmada öncelikle kurumsal yönetim ilkeleri üzerinde durulacak ve yeni TTK ‘da bu yönde yapılan düzenlemelerin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklerin de kurumsal yönetim ilkeleri açısından bir değerlendirmesi yapılacaktır. Kanunda özellikle, finansal raporlama ve denetim alanında yapılan düzenlemeler ayrıntılı bir şekilde ele alınarak incelenecektir. 

 


Keywords


Yeni Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Darman, G. A. 2009. Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Yakınsamaya Hukuksal Düzenleme ve Piyasa Dinamiklerinin Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karasu, R. 2013. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim İle İlgili Getirilen Yenilikler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı:2.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri, 2003.

Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011, 27846 sayılı Resmi Gazete.

PWC, 2012. https://www.pwc.com.tr/tr/turk-ticaret-kanunu/dokumanlar/pwc-ttk_yururlukte-04-07-2012.pdf

(Erişim Tarihi: 21.11.2016)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.